Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
98/TB-VP UBNDThành Phố
1344/UBND-VHTT UBNDThành Phố
146/KH-UBND UBNDThành Phố
1324/UBND-KT UBNDThành Phố
2257/QĐ-UBND UBNDThành Phố
2255/QĐ-UBND UBNDThành Phố
2252/QĐ-UBND UBNDThành Phố
2247/QĐ-UBND UBNDThành Phố
251/BC-UBND UBNDThành Phố
1301/UBND-KT UBNDThành Phố
1297/UBND-VHTT UBNDThành Phố
240/TB-UBND UBNDThành Phố
1248/PĐTĐ-UBND UBNDThành Phố
1249/UBND-QLĐT UBNDThành Phố
2182/QĐ-XPVPHC UBNDThành Phố

Trang