Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố

1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cao Bằng;

Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206 3 853 894

Email: lavuhien78@gmail.com

2. Tổ chức bộ máy

 

- Ông    Vũ Văn Minh

 - Chức vụ:  Chủ tịch MTTQ Thành phố

- Điện thoại:   0982 549868

- Email:  vuvanminhtccb@gmail.com

 

 

 :    La Thị Vũ Hiền

 - Chức vụ:  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0977 596 502

 - Email:   lavuhien78@gmail.com

  

 

 :    Nông Thị Minh

 - Chức vụ:  Ủy ban Thường trực MTTQ Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0913 543 258

 - Email:   nongminh69cb@gmail.com

  

 

 Ông:    Trần Đức Tiến

 - Chức vụ:  Kế toán khối Dân vận Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0986 532 567

 - Email:   trantien1990cb@gmail.com

          3. Quy chế chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Thành phố

          + Chức năng

          - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          + Nhiệm vụ

          - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          - Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

          - Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          - Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

          - Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

          - Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

          - Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

          - Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.