Kết luận của Đồng chí Nguyễn Quốc Trung tại cuộc họp Hội đồng giải thể Hợp tác xã Thành phố Cao Bằng

      UBND Thành phố vừa ban hành thông báo số 98/TB-VP ngày 24/7/2019 về kết luận của Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, phó chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng giải thể Hợp tác xã Thành phố tại cuộc họp Hội đồng giải thể Hợp tác xã Thành phố Cao Bằng.

      Ngày 23/7/2019 đồng chí Nguyễn Quốc Trung – phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp Hội đồng giải thể Hợp tác xã Thành phố Cao Bằng để thống nhất tiến hành giải thể bắt buộc một số hợp tác xã, cuộc họp đã thông qua dự thảo các văn bản trình tại cuộc họp, tập trung thảo luận về nội dung công việc và phân công nhiệm vụ các đơn vị để thực hiện giải thể bắt buộc HTX đúng quy định.

       Kết luận tại cuộc họp, Đ/c Nguyễn Quốc Trung – Phó chủ tịch UBND Thành phố đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung trọng tâm như: Chi cục Thuế Thành phố phối hợp với UBND phường Ngọc Xuân, Công an phường Ngọc Xuân đôn đốc thu hồi nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước của HTX nông nghiệp xanh Hoàn Anh, hoàn thành trước ngày 05/08/2019. Hướng dẫn các HTX bị giải thể bắt buộc thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cung cấp văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các HTX đã đăng ký mã số thuế cho UBND Thành phố, hoàn thành trước ngày 08/08/2019; Công an Thành phố hướng dẫn, đôn đốc HTX Thị Xuân thực hiện các thủ tục hủy giá trị con dấu của HTX Thị Xuân, gửi Quyết định về việc hủy giá trị con dấu về UBND thành phố. Hướng dẫn HTX nông nghiệp Hoàn Anh nộp con dấu về phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CA tỉnh Cao Bằng hoặc UBND Thành phố; Phòng Tài chính – kế hoạch sau khi nhận đủ hồ sơ của Chi cục thuế thành phố và Công an Thành phố, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố và UBND các phường, xã Hợp Giang, Sông hiến, Sông Bằng, Ngọc xuân, Duyệt Trung, Vĩnh Quang thực hiện thủ tục giải thể các HTX theo quy định; phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Thành phố liên quan đến việc giải thể HTX (năm 2019) trên các phương tiện truyền thông của Thành phố; UBND các xã, phường: phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn của Thành phố thực hiện giải thể HTX theo quy định. Niêm yết các văn bản của Thành phố liên quan đến việc giải thể HTX tại trụ sở UBND xã, phường theo thời gian hiệu lực của từng loại văn bản.

 

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 98tb-vp.PDF732.23 KB