Giám sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại UBND thành phố và phường, xã

     Ngày 23/7, Ban pháp chế, HĐND thành phố đã đến giám sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn từ năm tháng 01/2017 đến 6/2019  tại UBND thành phố, UBND các phường Hợp Giang, Sông Hiến, Sông Bằng, Ngọc Xuân

    Từ năm 2017 đến tháng 6/2019 công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được UBND thành phố Cao Bằng triển khai bằng nhiều thức phong phú, đa dạng phù hợp với tình hình thực tế của điạ phương như tổ chức các hội nghị, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường, tuyến phố, khu vực đông dân cư; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở.... Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các Luật, Thông tư, Nghị định của Chính phủ mới ban hành; các chương trình, kế hạch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Tỉnh, thành phố và phường, xã. Thông qua các hình thức tuyên truyền lồng ghép, phòng chuyên môn và UBND phường xã đã tổ chức được gần 600 hội nghị, cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với trên 9.500 lượt người nghe. Phối hợp với Đài truyền thanh - truyền hình thành phố mở chuyên trang, chuyên mục "Pháp luật với cuộc sống" phát sóng thường kỳ vào thứ tư hàng tuần trên hệ thống truyền thanh của thành phố và phường, xã và các phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể thành phố và phường, xã cấp phát được gần 14 nghìn  tài liệu các loại; Tổng hợp hơn 40 bài dự thi viết " Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh thiếu niên" gửi Bộ Tư pháp đúng thời hạn...

     Thông qua hình thức tuyên truyền miệng lồng ghép tại các cuộc họp sinh hoạt chi bộ, họp tổ, xóm, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị của địa phương, 04 phường gồm: Hợp Giang, Sông Hiến, Sông Bằng và Ngọc Xuân đã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một cách hiệu quả. Từ năm tháng 01/ 2017 đến tháng 6 năm 2019, các phường xã đã tổ chức được trên 250 hội nghị, cuộc tuyên truyền lồng ghép với trên 10 nghìn lượt người nghe; phát trên 15000 tài liệu các loại. 

     Qua nghe báo cáo của UBND thành phố và UBND 4 phường, các thành viên trong Đoàn giám sát Ban pháp chế, HĐND thành phố đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến như: Việc thực hiện triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đa dạng, phong phú; nội dung triển khai phổ biến giáo dục pháp luật tại  một số đơn vị chưa sâu rộng; một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên pháp luật tuy đã được tập huấn nhưng hoạt động hiệu quả chưa cao; Các tủ sách pháp luật tại các phường, xã còn nghèo nàn về đầu sách, chưa phát huy được hiệu quả...

       Kết luận tại buổi giám sát, đại diện Ban pháp chế, HĐND thành phố đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND thành phố và 4 phường đã đạt được trong giai đoạn 2017-2019. Đồng thời, Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, UBND thành phố và các phường xã cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở trong việc triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Phòng chuyên môn cần chủ động tích cực hơn trong công tác tham mưu cho UBND thành phố về công tác tư pháp nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng; Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đoàn thể trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Ưu tiên, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để các phường, xã thực hiện công tác này; Quan tâm, bổ sung và kiện toàn công chức của Phòng tư pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đối với các ý kiến nghị nghị của Phòng chuyên môn của UBND thành phố và các phường, xã, Đoàn sẽ xem xét, tổng hợp gửi đến cấp có thẩm quyền, xem xét giải quyết.

 

                                                                                                                                                                                                                                   Bùi Toàn - Lã Tùng