Tổng doanh số cho vay đạt trên 32 tỷ đồng

    Chiều 18/7, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm sơ kết đánh giá tình hình hoạt động tín dụng quý II và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019. Đ/c Nông Thị Chầm, PCT UBND thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ trì phiên họp.

    Trong quý II/2019, hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Cao Bằng đã tập trung triển thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng Quản trị NHCSXH và cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với thực tế của địa phương. Tính đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn là 113 tỷ 608 triệu đồng, tăng gần 11 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, Nguồn vốn cân đối từ Trung ương 55 tỷ 065 triệu đồng; Vốn huy động qua tổ chức, cá nhân là 44 tỷ 016 triệu đồng; Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn là 6 tỷ 549 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách địa phương là 15 tỷ 670 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 32 tỷ 053 triệu đồng; doanh số thu nợ đạt 23 tỷ 067 triệu đồng; Tổng dư nợ 10 chương trình tín dụng ưu đãi là 109 tỷ 078 triệu đồng, với 3.363 hộ còn dư nợ, tăng gần 9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018 và hoàn thành 73% Kế hoạch được giao. Dư nợ tập trung chủ yếu ở các chương trình như: Cho vay giải quyết việc làm gần 45 tỷ đồng; Cho vay hộ nghèo và cận nghèo trên 42 tỷ đồng; Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 9,5 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, số nợ quá hạn, nợ khoanh vùng chiếm tỷ lệ nhỏ và có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, hiện nợ quá hạn trên địa bàn chiếm 0,43% tổng dư nợ. Tính đến 30/6/2019, các tổ chức chính trị - xã hội đang thực hiện dịch vụ ủy thác là 107 tỷ 067 triệu đồng; Dư nợ ủy thác chiếm 98% tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH, với 190 tổ tiết kiệm vay vốn.

    Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến vào tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2019 như: Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đánh giá chất lượng của hoạt động giao dịch cấp phường, xã; Việc rà soát và trình cấp có thẩm quyền đề nghị xử lý rủi ro đối với các khoản vay quá hạn, nợ xấu. Công tác kế toán tài chính và hoạt động ủy thác nâng cao hiệu quả của nguồn vốn vay qua các tổ chức hội, đoàn thể còn một số hạn chế...

    Trong quý III/2019, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND, Ban giảm nghèo các phường, xã và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại cơ sở, nhằm hạn chế thấp nhất việc sử dụng vốn sai mục đích, hiện tượng tiêu cực, lạm dụng chính sách, xâm tiêu. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, không tiếp tay hoặc tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Không để trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn nhưng không được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; đổi mới cách thức hoạt động, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chủ động rà soát, đánh giá, nhận định được những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở đó đề ra các giải pháp để giải ngân tốt các nguồn vốn tín dụng bảo đảm kịp thời, hướng đến ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

        

                                                                                                                                                                                          Bùi Toàn - Lã Tùng