Công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Cao Bằng

     UBND Thành phố ban hành thông báo số 240/TB-UBND ngày 09/7/2019 về công bố công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Cao Bằng.

     Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (lần 2), tên dự án là: Dự án bến xe khách Miền Đông, tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Diện tích đất thu hồi của dự án là 1,43 ha, trong đó diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là 0,03 ha và đất khác là 1,4 ha. UBND Thành phố Cao Bằng thông báo, công bố công khai bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Thành phố Cao Bằng.    

                                                                                                                                                                                                                  Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 240tb-ubnd.pdf1.61 MB