Phát động thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng công vụ năm 2019

     UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 1248/PĐTĐ-UBND ngày 08/07/2019 về  Phát động thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng công vụ thành phố Cao Bằng năm 2019.

     UBND Thành phố phát động phong trào thi đua trong toàn thể hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng công vụ Thành phố Cao Bằng năm 2019” với những nội dung trọng tâm như sau: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC năm 2019, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch CCHC của thành phố và các kế hoạch chuyên đề về CCHC; Tăng cường rà soát kiểm tra, tự kiểm tra và hệ thống hóa các VBQPPL từ thành phố đến xã, phường đảm bảo tính đồng bộ, cụ thể, hợp hiến, hợp pháp và khả thi của các VBQPPL; Tăng cường kiểm tra công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính tại càng phòng chuyên môn, đơn vị, kịp thời nắm tình hình và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác CCHC; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tăng cường thi đua thực hiện có hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa cấp thành phố và cấp xã, phường; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch; Thực hiện đúng cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu năm 2019 một số đơn vị trên địa bàn thành phố có tiết kiệm tăng thu cho cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan, đơn vị; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua, kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua; Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền về phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt kế hoạch công tác CCHC TPCB năm 2019.

                                                                                                                                                                                                       Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1248pdtd-ubnd.pdf1.51 MB