Hướng dẫn tự chấm điểm, đánh giá cải cách hành chính của phòng chuyên môn

     UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 1228/UBND-NV ngày 04/07/2019 về việc hướng dẫn tự chấm điểm, đánh giá cải cách hành chính của phòng chuyên môn.

     Thực hiện Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành bảng chấm điểm cải cách hành chính của các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố, UBND Thành phố hướng dẫn các phòng chuyên môn về việc tự đánh giá, chấm điểm CCHC hằng năm như sau:

     Tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần căn cứ vào kết quả CCHC thực tế đạt được, các phòng chuyên môn tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí; Xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị, sau khi tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong bảng điểm CCHC của phòng chuyên môn xây dựng báo cáo gửi phòng Nội vụ tổng hợp, báo cáo gồm các nội dung về bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm Bảng tổng hợp để phục vụ cho công tác thẩm định gồm có các kế hoạch, báo cáo, quyết định, các văn bản, các số liệu thống kê trên các lĩnh vực liên quan đến CCHC và các tài liệu kiểm chứng khác đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ cho việc chấm điểm từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu và các đề xuất của đơn vị (nếu có).

Xem chi tiết nội dung tại đây:

Đính kèmDung lượng
PDF icon document (3).pdf3.19 MB