Tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn Thành phố Cao Bằng

   UBND Thành phố vừa ban hành thông báo số 217/TB-BCĐ ngày 19/6/2019 về tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn Thành phố Cao Bằng.

   Để việc tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy định. Chủ động triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", 'Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa". Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Thành phố Cao Bằng thông báo ban hành Bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn thành phố nhằm cập nhật các quy định đã điều chỉnh, bổ sung của Trung ương, của tỉnh làm cơ sở để các địa phương, đơn vị có căn cứ tổ chức thực hiện; Xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn Thành phố. Thời gian áp dụng trong năm 2019

   Theo đó, Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH" cấp phường, xã thuộc thành phố cần phổ biến Bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa đến toàn thể thành viên ban chỉ đạo, đến từng cán bộ công chức chuyên trách, bán chuyên trách, chỉ đạo các xóm, tổ dân phố họp toàn dân để phổ biến rộng rãi Bộ tiêu chí đến các hộ gia đình, chú ý phổ biến những điểm mới quy định cụ thể trong bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; Phòng văn hóa và thông tin Thành phố có trách nhiệm giải đáp thắc mắc của các địa phương liên quan đến triển khai Bộ tiêu chí bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, đăng ký triển khai Bộ tiêu chí tại Hội nghị thông tin thời sự thường kỳ tháng 6/2019, tham mưu triển khai Bộ tiêu chí đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Cao Bằng đăng ký đạt chuẩn văn hóa.

                                                                                                                                                                                                                              Hoàng Ly

 

Xem nội dung Bộ tiêu chí tại đây:

         

Đính kèmDung lượng
PDF icon document (13).pdf652.85 KB