HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

1. Thông tin chung

Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

2. Tổ chức bộ máy Thường trực HĐND

 

 

 

Ông:   Đàm Văn Dũng

- Chức vụ:  Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0915.079.355

- Email:    vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com

 

Ông:   Hoàng Văn Lợi

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0948. 181.446

- Email:     loihvcb@gmail.com

 

:     Nguyễn Ngọc Hà

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0915 842 929

- Email:    nguyenha25101981@gmail.com  

 

Ông:   Nguyễn Việt Hưng

- Chức vụ:  Trưởng ban Dân vận Thành ủy – Trưởng ban 

- Điện thoại:   0912. 130. 138

- Email:    nguyenviethungcb@gmail.com

 

Ông:   Hoàng Văn Lưu

- Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy – Trưởng ban 

- Điện thoại:   0912.127.075

- Email:    bandanvanthanhuycb@gmail.com

 

       3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

       3.1. Ông Đàm Văn Dũng - Tỉnh uỷ viên,  Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND Thành phố:

       - Chỉ đạo hoạt động của Thường trực HĐND, chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của HĐND Thành phố trước Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, trước Thành ủy Cao Bằng về việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐND Thành phố theo quy định của pháp luật;

       - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân Thành phố về mọi hoạt động của Thường trực HĐND Thành phố các Ban của HĐND, các tổ Đại biểu và Đại biểu Hội đông nhân dân; thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối quan hệ công tác với các cơ quan Nhà nước thuộc Tỉnh, với các huyện; Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và công dân trên địa bàn Thành phố;

       - Chỉ đạo việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước; của Tỉnh ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh; của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của HĐND cả nhiệm kỳ và trong từng năm;

       - Tham gia chủ tọa các kỳ họp, chủ trì các cuộc họp thường trực, cuộc họp giữa Thường trực HĐND và UBND, lãnh đạo các ban, các tổ Đại biểu HĐND, tham gia tiếp công dân theo luật định;

       - Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch và các Thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân để đảm bảo hoạt động thường xuyên của Thường trực Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp theo luật định;

       - Phụ trách và chỉ đạo giải quyết các vấn đề lớn phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND và Thường trực HĐND Thành phố;

       - Phụ trách công tác đối ngoại của Hội đồng nhân dân và Thường trực HĐND Thành phố;

       - Ký chứng thực các văn băn của Hội đồng nhân dân Thành phố gửi các cơ quan Tỉnh, Thành ủy; các đề án, tờ trình, nghị quyết của HĐND Thành phố.

       3.2. Ông Hoàng Văn Lợi - phó Chủ tịch HĐND Thành phố:

       - Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố điều hành công việc hàng ngày của Thường trực HĐND Thành phố và thay mặt Chủ tịch HĐND Thành phố giải quyết các công việc khi Chủ tịch đi vắng hoặc được ủy quyền; giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của HĐND Thành phố;

       - Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch phân công, chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công;

       - Chủ trì việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan chuyên môn nhà nước khác ở địa phương trong việc thực thi pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân. Tham gia chủ tọa các kỳ họp; Chủ trì các cuộc họp do Chủ tịch phân công. Giúp Thường trực HĐND Thành phố triển khai công tác đối với lĩnh vực kinh tế ngân sách, nội chính, pháp chế, Văn phòng Hội đông nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố;

       -  Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng nhân dân Thành phố về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố được ngân sách Nhà nước cấp và trực tiếp làm chủ tài khoản nguồn kinh phí này;

       - Đề xuất đưa vào chương trình ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết thuộc các lĩnh vực được phụ trách đã được HĐND thông qua để trình Chủ tịch HĐND Thành phố ký chứng thực; đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố; Chủ trì các cuộc giám sát thực hiện nghị quyết HĐND Thành phố và tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. Chủ trì các cuộc họp thông qua các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố;

       - Chỉ đạo việc soạn thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất của Thường trực, ký các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm của Thường trực HĐND Thành phố; báo cáo của HĐND, Thường trực HĐND gửi Thành ủy, tỉnh và các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký những văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, khi được ủy quyền của Chủ tịch;     

       - Dự kiến nội dung, thời gian tổ chức các kỳ họp HĐND đưa ra thảo luận tại cuộc họp liên tịch của Thường trực HĐND với Thường trực UBND, Chủ tịch UBMT Tổ quốc, các Ban của HĐND Thành phố.

       3.3. Bà Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố:

       - Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố điều hành công việc hàng ngày của Thường trực HĐND Thành phố được phân công và thay mặt Chủ tịch HĐND Thành phố giải quyết các công việc khi được ủy quyền;

       - Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch phân công, chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công;

       - Theo dõi việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Thành phố về các lĩnh vực văn hóa, xã hội và công tác thông tin tuyên truyền của HĐND Thành phố; tổng hợp nắm tình hình việc giải quyêt ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri; ý kiến của đại biểu HĐND đối với UBND và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố;

       - Tham gia tiếp dân theo lịch, chỉ đạo, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Theo dõi kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của tri; ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố tại các kỳ họp, việc thực hiện lời hứa của các cơ quan có liên quan tại phiên thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp;

       - Đề xuất đưa vào chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố các vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; đôn đốc công tác chuẩn bị và tham gia vào nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước khi trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp; hoàn chỉnh lần cuối các nghị quyết thuộc các lĩnh vực được phụ trách đã được HĐND thông qua để trình Chủ tịch HĐND Thành phố ký chứng thực; đề xuất chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố; Chủ trì các cuộc giám sát thực hiện nghị quyết HĐND Thành phố và tình hình thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thảnh phố. Chủ trì các cuộc họp thông qua các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND Thành phố khi được ủy quyền;

       - Ký một số văn bản trong lĩnh vực được phân công phụ trách và của Thường trực khi được ủy quyền;

       - Theo dõi công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND;

       - Phụ trách đôn đốc việc xây dựng nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND, các phiên họp Thường trực HĐND Thành phố;

       - Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn đại biểu Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu HĐND tại các xã, phường theo quy định của pháp luật và phản ánh kịp thời với Thường trực về các hoạt động của HĐND;

       - Theo dõi, chỉ đạo về tổ chức hoạt động của Văn phòng giúp việc cho Thường trực và các ban HĐND Thành phố.

       3.4. Ông Hoàng Văn Lưu - Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố:

       - Thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực, thành viên Thường trực và các nhiệm vụ do Chủ tịch phân công, chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

       - Phụ trách, điều hành Ban pháp chế theo Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định.

       3.5. Ông Nguyễn Việt Hưng - Ủy viên Thường trực - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố:

       - Thực hiện các nhiệm vụ của Thường trực, thành viên Thường trực và các nhiệm vụ do Chủ tịch phân công, chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công;

       - Phụ trách, điều hành Ban Kinh tế - Xã hội theo Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định

       4. Các ban của HĐND Thành phố

       4.1 Ban kinh tế - xã hội

 

Ông:   Nguyễn Việt Hưng

- Chức vụ:  Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy – Trưởng ban 

- Điện thoại:   0912. 130. 138

- Email:    nguyenviethungcb@gmail.com

 

:   Hoàng Thị Bình

- Chức vụ:  Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố - Phó Ban

- Điện thoại:   0979.877.828

- Email: hoangbinh77cb@gmail.com

78cfe8ace60905575c18.jpg

 

- Ông: Đinh Gia Cảnh

- Chức vụ:  Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường - Thành viên

- Điện thoại:  01275 945 577

- Email:  ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 Ông:     Nguyễn Văn Di

 - Chức vụ:   Bí thư Đảng ủy phường Sông Hiến - Thành viên

 - Điện thoại:    0916 449 880

 - Email:   thanhdoancaobang@gmail.com

 

 :     Bế Thị Thủy

- Chức vụ:  Hiệu trưởng trường Tiểu học Đề Thám - Thành viên

- Điện thoại:  0947.285.668

- Email:      

 

       4.2 Ban pháp chế

 

 

 

Ông:   Hoàng Văn Lưu

- Chức vụ:  Trưởng ban Dân vận Thành ủy – Trưởng ban 

- Điện thoại:   0912.127.075

- Email:    bandanvanthanhuycb@gmail.com

 

:   Nông Thị Kiều Diễm

- Chức vụ:  Phó  ban pháp chế

- Điện thoại:   0982.025.850

- Email: diemkieu0409@gmail.com   

 

- Ông: Lê Thanh Huấn

- Chức vụ:  Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại:  0943 638 333

- Email:  ubndhoachung@caobang.gov.vn

-

 

 - Bà: Nguyễn Thị Kim Huệ

- Chức vụ:  Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại: 0917 864 299

- Email: ubndhopgiang@caobang.gov.vn

 

 

 :     Sầm Thu Oanh

 - Chức vụ:   Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:    0915 483 358

 - Email:   Samoanh225@gmail.com

 

 5. Danh sách Đại biểu HĐND Thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đàm Văn Dũng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố

2

Hoàng Văn Lợi

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

3

Nguyễn Ngọc Hà

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

4

Lương Tuấn Hùng

 Chủ tịch UBND Thành phố

5

Lâm Đức Xuân

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

6

La Thị Vũ Hiền

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cao Bằng

7

Hoàng Văn Lưu

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cao Bằng

8

Nguyễn Việt Hưng

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cao Bằng

9

Nông Thị Kiều Diễm

Phó trưởng ban pháp chế HĐND Thành phố

10

Hoàng Thị Bình

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Bằng

11

Sầm Thu Oanh

 Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố

12

Nguyễn Thanh Vũ

Chủ tịch Hội nông dân Thành phố

13

Nguyễn Văn Di

Bí thư Đảng ủy phường Sông Hiến, Thành phố

14

Đàm Thị Bình

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Bằng

15

Hoàng Hải Ngọc

Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Cao Bằng

16

Đặng Thái Hạ

Trưởng Công an thành phố Cao Bằng

17

Nguyễn Minh Châu

Giám đốc Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố

18

Bế Thị Thanh Thủy

Hiệu trưởng trường Tiểu học Đề Thám

19

Nông Minh Tiến

Trưởng phòng Tổ chức hành chính công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Cao Bằng

20

Nguyễn Thị Kim Huệ

Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Hợp Giang

21

Nông Thị Minh Thiên

Chủ tịch UBND phường Tân Giang

22

Nông Trường Thành

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sông Bằng

23

Đoàn Thị Hạnh

 Đại biểu HĐND phường Sông Hiến

24

Nông Thị An

Đại biểu HĐND phường Ngọc Xuân

25

Đinh Gia Cảnh

Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Đề Thám

26

Lê Thanh Huấn

Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Hòa Chung

27

Nông Thế Điều

Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Quang

28

Nông Hồng Nhiễu

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

29

La Thị Phương

Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Duyệt Trung

30

Phương Thị Thế

Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Chu Trinh

 

 

 


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ: 

1. Chức năng:

 Điều 1 chương I Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định:

"Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan của nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương với cả nước.

Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Toà án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân địa phương".

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Mục 2 chương II Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp huyện gồm 10 điều từ điều 19 đến điều 28:

Điều 19: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực kinh tế

Điều 20: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, xã hội và đời sống.

Điều 21: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường.

Điều 22: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 23: Hội đồng nhân dân quyết định trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo.

Điều 24: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực thi hành pháp luật.

Điều 25: Hội đồng nhân dân quyết định trong lĩnh vực xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.