UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

1. Thông tin chung

Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

2. Tổ chức bộ máy

 

Ông:   Lương Tuấn Hùng

- Sinh ngày: 12/12/1978

- Quê quán: Xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:  Tỉnh uỷ viên,  Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.950.699

- Email:    hunglt.tp@caobang.gov.vn

Ông:   Lâm Đức Xuân

- Sinh ngày: 01/11/1978

- Quê quán: Thành phố Cao Bằng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.950.659

- Email:     xuanld.tp@caobang.gov.vn

Ông:     Nguyễn Quốc Trung

- Sinh ngày: 29/4/1977

- Quê quán: Xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063.888.349

- Email:      trungnq.tp@caobang.gov.vn

:     Nông Thị Chầm

- Sinh ngày: 02/10/1965

- Quê quán: Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063.853.720

- Email:      chamnt.tp@caobang.gov.vn

 

          3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

          3.1. Ông Lương Tuấn Hùng - Tỉnh uỷ viên,  Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách:

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của UBND Thành phố;

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Kế hoạch và đầu tư (quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, danh mục dự án đầu tư; quyết định đầu tư; đấu thầu; phê duyệt thiết kế, dự toán; xúc tiến, thu hút đầu tư);

- Tài chính (ngân sách Thành phố; quản lý tài sản nhà nước);

- Quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực;

- Nội vụ (tổ chức, bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức; xây dựng chính quyền; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác thi đua, khen thưởng; trừ công tác: tôn giáo, thanh niên, văn thư, lưu trữ).

- Quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh và trật tự, an toàn xã hội (làm Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố; làm Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố);

- Đối ngoại;

- Thanh tra nhà nước; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chức và công dân; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Đất đai; tài nguyên khoáng sản;

- Phát triển quỹ đất; phát triển hạ tầng đô thị; các dự án đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ;

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án do các nhà đầu tư, các sở, ban, ngành, Ban quản lý dự án của tỉnh, các cơ quan trung ương đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố; các dự án Tái định cư;

- Các lĩnh vực chưa phân công cho các Phó Chủ tịch.

- Trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời điểm mà Chủ tịch UBND thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Ban CHQS; Công an Thành phố; Nội vụ; Thanh tra; Tài nguyên Môi trường; Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng; Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách, thuộc Thành phố quản lý.

c) Theo dõi và chỉ đạo các phường, xã: Tân Giang, Đề Thám.

d) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo của UBND Thành phố theo lĩnh vực phụ trách.

đ) Giữ mối liên hệ giữa UBND Thành phố với: Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND Thành phố; Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; các tổ chức hội và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

          3.2. Ông Lâm Đức Xuân - Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa; thông tin; thể dục, thể thao; du lịch; thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo;

- Quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng; ký cấp phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; trật tự, an toàn giao thông và nơi công cộng (làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố); vệ sinh môi trường;

- Nội vụ:

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác công tác: thanh niên, văn thư, lưu trữ nhà nước; quản lý địa giới hành chính;

+ Giúp Chủ tịch chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức;

- Văn phòng.

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn:

- Văn phòng HĐND - UBND; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Y tế; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Hội Chữ thập đỏ; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Bệnh viện đa khoa; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách, thuộc Thành phố quản lý;

- Quản lý đô thị; Đội Quản lý trật tự đô thị.

c) Theo dõi và chỉ đạo các phường, xã: Hợp Giang, Sông Hiến, Hòa Chung.

d) Giúp Chủ tịch UBND Thành phố tiếp công dân định kỳ tại Ban tiếp công dân thành phố, khi Chủ tịch vắng mặt.

đ) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND Thành phố.

e) Giữ mối liên hệ giữa UBND Thành phố với: các Ban Đảng của Thành ủy; Đoàn thanh niên; các tổ chức hội và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách

          3.3. Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, khoa học và công nghệ; nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và thủy lợi; xây dựng nông thôn mới;

- Thống kê;

- Tài nguyên nước; môi trường;

- Tư pháp (xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thi hành án dân sự và hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật); bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

- Phòng, chống cháy, nổ (làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố);

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án do UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị Thành phố làm chủ đầu tư (trừ các dự án Tái định cư, dự án phát triển quỹ đất).

- Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các dự án do Ban quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc quản lý dự án (bao gồm cả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn:

- Kinh tế; Ban Quản lý Chợ; Đội Quản lý Thị trường số 1; Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm; Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ thực vật; Hạt Kiểm lâm; Chi Cục Thống kê; Tư pháp; Tòa án nhân dân Thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự; các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách, thuộc Thành phố quản lý;

- Ban quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.

c) Theo dõi và chỉ đạo các phường, xã: Hưng Đạo, Chu Trinh, Vĩnh Quang.

d) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND Thành phố.

đ) Giữ mối liên hệ giữa UBND Thành phố với Hội Nông dân Thành phố, các tổ chức hội và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

          3.4 Bà Nông Thị Chầm - Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Kế hoạch và đầu tư:

+ Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

+ Trực tiếp chỉ đạo: giám sát, đánh giá đầu tư; quyết toán dự án đầu tư; 

- Tài chính:

+ Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo: các dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp bằng nguồn chi thường xuyên; xây dựng dự toán thu ngân sách nước và dự toán chi ngân sách cấp huyện; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện; quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện; giao dự toán bổ sung cho các đơn vị dự toán.

+ Trực tiếp chỉ đạo: xây dựng dự toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán thuộc Thành phố và cấp xã; thu ngân sách (trừ thu đấu giá từ đất); quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã; quản lý giá và các công tác khác;

- Lao động; chính sách xã hội;

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Tài chính - Kế hoạch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi Cục thuế; Kho bạc Nhà nước Thành phố; Bảo hiểm xã hội Thành phố; các ngân hàng Thành phố; các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách thuộc Thành phố quản lý.

c) Theo dõi và chỉ đạo các phường: Sông Bằng, Duyệt Trung, Ngọc Xuân.

d) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch UBND Thành phố.

đ) Giữ mối liên hệ giữa UBND Thành phố với: Liên đoàn lao động Thành phố; Hội Cựu chiến binh Thành phố; Hội LHPN Thành phố; các tổ chức hội và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

          4. Ủy viên UBND Thành phố

  

 

Ông:   Vũ Văn Đệ

- Chức vụ:  Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  02063.852.292

- Email: devv@caobang.gov.vn

 

   

 

:   Hoàng Thị Minh Hạnh

- Chức vụ:  Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063. 952.176

- Email:    hanhhtm@caobang.gov.vn

   

 

 :    Nguyễn Thị Huệ Chi

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0263 853 039

- Email:      chinth@caobang.gov.vn

 

Ông:   Nông Minh Tuấn

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.853.603

- Email:  tuannm@caobang.gov.vn

 

 

 Ông:    Hoàng Văn Sung

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   02063. 853.322

 - Email:   sunghv@caobang.gov.vn

 

 Ông:     Ngô Quang Tú

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   02063 853 333

 -  Email:       tunq@caobang.gov.vn

  

 

 

 :    Trần Thúy Hồng

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0206.3957 068

- Email:   hongtt.tp@caobang.gov.vn

 

   Nông Thị Hồng

 - Chức vụ:  Chánh thanh tra Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063 853730

 - Email:       hongnt.tp@caobang.gov.vn

 

 Ông  Tống Kim Long

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   02063 852 201

 - Email:      longtk@caobang.gov.vn

 

 Ông  Đặng Thái Hạ

 - Chức vụ:  Trưởng Công an Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0915.425.818

-  Email:       

 

 Ông  Triệu Văn Trung

 - Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0915.356. 405

-  Email: